لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی سیمات

مدل دیجیتال

 • کدخطا E0 شرح خطا: 1-گرمایش بیش از حد 2-خرابی سنسور ان تی سی 3-خرابی ترموستات حدو یا کابل آن 4-خرابی پمپ 5-گرفتگی مسیر 6-وجد هوا در مسیر سیستم 7-تنظیم نبودن شیر گاز
 • کدخطا E02 شرح خطا: 1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3مرتبه تکرارمیشود 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه 6-خرابی پمپ نیز دخیل است .
 • کدخطا E03 شرح خطا:1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 20درجه سانتیگراد می باشد 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه
 • کدخطا E04 شرح خطا :1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه 6-خرابی پمپ نیز دخیل است .
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از10 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرارگردید  2-وجود هوا در سیستم 3-عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور ان تی سی 4-مسدودشدن مسیر 5-خرابی پمپ نیز دخیل است.
 • کدخطا E06 شرح خطا: 1-تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30 درجه سانتی گراد بیشتر از رفت می باشد و 3 مرتبه تکرارگردید  2-وجود هوا در سیستم 3-عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور ان تی سی 4-مسدودشدن مسیر 5-خرابی پمپ نیز دخیل است.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-خطا در قرائت سنسور شوفاژ 2-خرابی کابل سنسور فشار 3-خرابی سنسور شوفاژ 4-قطعی یا اتصال کوتاه سنسور
 • کدخطا E11 شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است.
 • گدخطا E12 شرح خطا: فشار آب در مدار کم تر از 3 بار است .
 • کدخطا E13 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی رفت و برگشت .
 • کدخطا E14 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی 2 برگشت گرمایش .
 • کدخطا E15 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی 3 آب بهداشتی.
 • کدخطا E16 شرح خطا: خطا در سنسور ان تی سی 4 خارجی .
 • کدخطا E21 شرح خطا: وجود خطا در برد (برد خراب است ).
 • کدخطا E30 شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .
 • کدخطا E31 شرح خطا: 1-تشکیل شعله وقتی شیرگاز بسته است 2-خرابی شیرگاز3-خرابی برد
 • کدخطا E32 شرح خطا: 1-خرابی برد 2-خرابی الکترود تشخیص شعله 3-عدم نصب صحیح دودکش

مدل آنالوگ

 • کدخطا ۹۰ شرج خطا: دمای بیش از حد
 • کدخطا ۴۰.۵۰ شرح خطا: کمبود آب
 • کدخطا ۴۰.۶۰.۸۰ شرح خطا: احتراق اول
 • کدخطا۵۰.۶۰.۸۰ شرح خطا: احتراق دوم
 • کدخطا ۵۰.۶۰.۷۰ شرح خطا: شعله غیر واقعی
 • کدخطا ۶۰.۷۰.۸۰ شرح خطا: پرش شعله
 • کدخطا ۶۰.۷۰ شرح خطا: سنسور رفت
 • کدخطا ۷۰.۸۰ شرح خطا: سنسور برگشت
 • کدخطا ۷۰ شرح خطا: اتصال برد و نمایشگر
 • کدخطا ۸۰ شرح خطا: برد اصلی
 • کدخطا ۴۰.۵۰.۶۰.۷۰.۸۰ شرح خطا: ریست مکرر.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما