لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولر گازی سامسونگ

مدل های ۱۲۰۰۰ ، ۱۸۰۰۰ ، ۲۴۰۰۰

 • کدخطا E1 شرح خطا:اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد(مقداراهم  سنسور چک شود ).
 • کدخطا E2 شرح خطا: مشکل ارور از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود).
 • کدخطا E3 شرح خطا: علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد (مقدار اهم سنسور چک شود).
 • کدخطا E6 شرح خطا: این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک.
 • کدخطا تمام چراغها روشن شده است شرح خطا: زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد.

مدل های ۴۵۰۰۰ ایستاده

 • کدخطا E1 شرح خطا: خطای سنسور یونیت داخلی می باشد (خرابی سنسور یونیت داخلی و مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود و سیم کشی هم چک شود).
 • کدخطا E5 شرح خطا: علت خطا از سنسور لوله یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا E6 شرح خطا: مشکل خطا از خرابی سنسور لوله یونبت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).

مدل های 50000 ایستاده Queen

 • کدخطا E1 شرح خطا: خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد(خرابی سنسور یونیت داخلی و مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود و سیم کشی چک شود).
 • کدخطا 00 یا EE شرح خطا: نقص در برق یونیت داخلی دستگاه.
 • کدخطا 01 یا EE شرح خطا: اشکال در برق یونیت خارجی .
 • کدخطا E5 شرح خطا: علت خطا از خرابی سنسور اواپراتور (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا E6 شرح خطا: مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا ER شرح خطا:مشکل درکابل ارتباطی بین یونیت خارجی و یونیت داخلی دستگاه .
 • کدخطا EB شرح خطا: محل بستن فاز ها در یونیت بیرونی مشکل دارد.
 • کدخطا ED شرح خطا: این خطا مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر.
 • کدخطا EA شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد .

مدل های 50هزار ایستاده 3 فاز Mirage

 • کدخطا 01 یا E1 شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد .
 • کدخطا 21 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا 22 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اواپراتور (بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض سنسور و در آخر سیم های ارتباطی را چک کنید و در آخر ایراد از مدار برد می باشد).
 • کدخطا 54 یا E1 شرح خطا: اشکال ارور از فن یونبت داخلی می باشد (سوختگی فن ، سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد چک شود).
 • کدخطا 62 یا E1 شرح خطا: مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد (کدگذاری شود ودر نهایت تعویض مدار برد داخلی ).
 • کدخطا 63 یا E1 شرح خطا: دستگاه نیاز به کد مجدد داره.
 • کدخطا 86 یا E1 شرح خطا: پیغام خطا از MPI.
 • کدخطا 25 یا E4 شرح خطا: علت خطا از ترتیب فازها ، 3فاز می باشد و فاز ها باید جابه جا شود.

مدل های Multipanel classic

 • کدخطا t0 شرح خطا: علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور (سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر مشکل از مدار برد ).
 • کدخطا ta شرح خطا: این خطا مربوط است به لوله کندانسور a ( بررسی سنسور و مقدار اهم آن ، سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد).
 • کدخطا tb شرح خطا: این خطا مربوط است به لوله کندانسور b ( بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن ، سیم کشی بررسی شود ودر آخر اشکال از مدار برد ).
 • کدخطا tc شرح خطا: این خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور c (بررسی سنسور و مقدار اهم آن ، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد).
 • کدخطا A شرح خطا: علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A می باشد.
 • کدخطا B شرح خطا: اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B می باشد.
 • کدخطا C شرح خطا: این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد.
 • کدخطا CA شرح خطا: شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CB شرح خطا: شرح کارکرد یونیت B در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CC شرح خطا: شرح کارکرد یونیت C در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CO شرح خطا: علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها (بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد ).
 • کدخطا G شرح خطا: مشکل این خطا از کمبود گاز مبرد می باشد.
 • کدخطا AC شرح خطا: این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A.
 • کدخطا GC شرح خطا: اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B.

مدل های کریستال

 • کدخطا E121 شرح خطا: اشکال این خطا از سنسور هوای محیطی می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود ، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد می باشد).
 • کدخطا E122 شرح خطا: مشکل ارور از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود ، تعویض سنسور ).
 • کدخطا E154 شرح خطا: اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد (سوختگی فن و سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا E162 شرح خطا: علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM و پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد).
 • کدخطا E142 شرح خطا: علت خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج (مقدار اهم سنسور بررسی شود ،تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد).
 • کدخطا E186 شرح خطا: پیغام خطا از MPI.

مدل های ایستاده waltz nova 30 kbtu

 • کدخطا 03 یا E1 شرح خطا: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر .
 • کدخطا 21 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا 22 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد).
 • کدخطا 42 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج (مقدار اهم سنسور بررسی شود ،تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد).
 • کدخطا 54 یا E1 شرح خطا: اشکال ارور از موتور فن یونبت داخلی می باشد (سوختگی فن ، سیم کشی چک شود ودر آخر خرابی برد).
 • کدخطا 62 یا E1 شرح خطا: این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت.
 • کدخطا 63 یا E1 شرح خطا: 1-این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد و پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد2-خرابی مدار برد الکترونیک
 • کدخطا 93 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سیکنال برد نمایشگر (مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر).
 • کدخطا 94 یا E1 شرح خطا: پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی (مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر).
 • کدخطا 37 یا E2 شرح خطا: مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد (خرابی سنسور کندانسوز ،مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد ).
 • کدخطا 79 یا E4 شرح خطا: علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی (بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد).

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما