کد خطاهای کولر گازی سامسونگ

کد خطاهای کولر گازی سامسونگ

مدل های ۱۲۰۰۰ ، ۱۸۰۰۰ ، ۲۴۰۰۰

 • کدخطا E1 شرح خطا:اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد(مقداراهم  سنسور چک شود ).
 • کدخطا E2 شرح خطا: مشکل ارور از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود).
 • کدخطا E3 شرح خطا: علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد (مقدار اهم سنسور چک شود).
 • کدخطا E6 شرح خطا: این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک.
 • کدخطا تمام چراغها روشن شده است شرح خطا: زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد.

مدل های ۴۵۰۰۰ ایستاده

 • کدخطا E1 شرح خطا: خطای سنسور یونیت داخلی می باشد (خرابی سنسور یونیت داخلی و مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود و سیم کشی هم چک شود).
 • کدخطا E5 شرح خطا: علت خطا از سنسور لوله یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا E6 شرح خطا: مشکل خطا از خرابی سنسور لوله یونبت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).

مدل های 50000 ایستاده Queen

 • کدخطا E1 شرح خطا: خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد(خرابی سنسور یونیت داخلی و مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود و سیم کشی چک شود).
 • کدخطا 00 یا EE شرح خطا: نقص در برق یونیت داخلی دستگاه.
 • کدخطا 01 یا EE شرح خطا: اشکال در برق یونیت خارجی .
 • کدخطا E5 شرح خطا: علت خطا از خرابی سنسور اواپراتور (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا E6 شرح خطا: مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی (مقدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد).
 • کدخطا ER شرح خطا:مشکل درکابل ارتباطی بین یونیت خارجی و یونیت داخلی دستگاه .
 • کدخطا EB شرح خطا: محل بستن فاز ها در یونیت بیرونی مشکل دارد.
 • کدخطا ED شرح خطا: این خطا مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر.
 • کدخطا EA شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد .

مدل های 50هزار ایستاده 3 فاز Mirage

 • کدخطا 01 یا E1 شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد .
 • کدخطا 21 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا 22 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اواپراتور (بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض سنسور و در آخر سیم های ارتباطی را چک کنید و در آخر ایراد از مدار برد می باشد).
 • کدخطا 54 یا E1 شرح خطا: اشکال ارور از فن یونبت داخلی می باشد (سوختگی فن ، سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد چک شود).
 • کدخطا 62 یا E1 شرح خطا: مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد (کدگذاری شود ودر نهایت تعویض مدار برد داخلی ).
 • کدخطا 63 یا E1 شرح خطا: دستگاه نیاز به کد مجدد داره.
 • کدخطا 86 یا E1 شرح خطا: پیغام خطا از MPI.
 • کدخطا 25 یا E4 شرح خطا: علت خطا از ترتیب فازها ، 3فاز می باشد و فاز ها باید جابه جا شود.

مدل های Multipanel classic

 • کدخطا t0 شرح خطا: علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور (سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر مشکل از مدار برد ).
 • کدخطا ta شرح خطا: این خطا مربوط است به لوله کندانسور a ( بررسی سنسور و مقدار اهم آن ، سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد).
 • کدخطا tb شرح خطا: این خطا مربوط است به لوله کندانسور b ( بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن ، سیم کشی بررسی شود ودر آخر اشکال از مدار برد ).
 • کدخطا tc شرح خطا: این خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور c (بررسی سنسور و مقدار اهم آن ، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد).
 • کدخطا A شرح خطا: علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A می باشد.
 • کدخطا B شرح خطا: اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B می باشد.
 • کدخطا C شرح خطا: این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد.
 • کدخطا CA شرح خطا: شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CB شرح خطا: شرح کارکرد یونیت B در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CC شرح خطا: شرح کارکرد یونیت C در وضعیت تست صحیح می باشد.
 • کدخطا CO شرح خطا: علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها (بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد ).
 • کدخطا G شرح خطا: مشکل این خطا از کمبود گاز مبرد می باشد.
 • کدخطا AC شرح خطا: این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A.
 • کدخطا GC شرح خطا: اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B.

مدل های کریستال

 • کدخطا E121 شرح خطا: اشکال این خطا از سنسور هوای محیطی می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود ، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد می باشد).
 • کدخطا E122 شرح خطا: مشکل ارور از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مقدار اهم سنسور چک شود ، تعویض سنسور ).
 • کدخطا E154 شرح خطا: اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد (سوختگی فن و سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا E162 شرح خطا: علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM و پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد).
 • کدخطا E142 شرح خطا: علت خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج (مقدار اهم سنسور بررسی شود ،تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد).
 • کدخطا E186 شرح خطا: پیغام خطا از MPI.

مدل های ایستاده waltz nova 30 kbtu

 • کدخطا 03 یا E1 شرح خطا: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر .
 • کدخطا 21 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی (مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود و تعویض سنسور و در آخر خرابی برد).
 • کدخطا 22 یا E1 شرح خطا: علت خطا از سنسور لوله اواپراتور می باشد (مدار اهم سنسور چک شود و تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد).
 • کدخطا 42 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج (مقدار اهم سنسور بررسی شود ،تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد).
 • کدخطا 54 یا E1 شرح خطا: اشکال ارور از موتور فن یونبت داخلی می باشد (سوختگی فن ، سیم کشی چک شود ودر آخر خرابی برد).
 • کدخطا 62 یا E1 شرح خطا: این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت.
 • کدخطا 63 یا E1 شرح خطا: 1-این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد و پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد2-خرابی مدار برد الکترونیک
 • کدخطا 93 یا E1 شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سیکنال برد نمایشگر (مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر).
 • کدخطا 94 یا E1 شرح خطا: پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی (مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر).
 • کدخطا 37 یا E2 شرح خطا: مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد (خرابی سنسور کندانسوز ،مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد ).
 • کدخطا 79 یا E4 شرح خطا: علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی (بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد).

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات