کد خطاهای کولرگازی کریر

کد خطاهای کولرگازی کریر

مدل های کریر واحد داخلی

 • کدخطا E0 شرح خطا: پارامتر EEPROM واحد داخلی دپار مشکل شده است .
 • کدخطا E1 شرح خطا: خطا در ارتباط واحد داخلی /بیرونی رخ داده است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سرعت فن داخلی از کنترل خارج شده است.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دمای اتاق T1 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور دمای کویل تبخرکننده T2 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا EC شرح خطا: تشخیص نشتی مبرد ها.
 • کدخطا F1 شرح خطا: سنسور دمای محیط بیرونی T4 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا F2 شرح خطا: سنسور دما کویل کندانسور T3 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا F4 شرح خطا: واحد بیرونی دچارمشکل شده است EEPROM پارامتر.
 • کدخطا F5 شرح خطا: سرعت  فن بیرونی خارج از کنترل شده است.
 • کدخطا P0 شرح خطا: با حفاظت جریان بیش از حد قوی IPM عملکرد نادرست IGBT.
 • کدخطا P1 شرح خطا: حفاظت ولتاژ بالا یا حفاظت ولتاژ پایین.
 • کدخطا P2 شرح خطا: حفاظت دما بالا کمپرسور.
 • کدخطا P4 شرح خطا: خطای درایو کمپرسور اینورتر.
 • کدخطا P5 شرح خطا: مد ناسازگاری و کشمکش.
 • کدخطا P6 شرح خطا: حفاظت ولتاژ کمپرسور.

مدل های کریر واحد بیرونی

 • کدخطا E0 شرح خطا: عملکرد نادرست EEPOM بیرونی.
 • کدخطا E2 شرح خطا: خطا در ارتباط واحدهای داخلی /بیرونی رخ داده است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: عملکرد نادرست ارتباطی بین برد IPM و برد اصلی بیرونی .
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دما واحد بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: حفاظت ولتاژ.
 • کدخطا E8 شرح خطا: عملکرد نادرست سرعت فن بیرونی.
 • کدخطا F1 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره A معیوب است.
 • کدخطا F2 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره B معیوب است.
 • کدخطا F3 شرح خطا: پریز کویل واحدداخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره C معیوب است.
 • کدخطا F4 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره D معیوب است.
 • کدخطا F5 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره E معیوب است.
 • کدخطاP1 شرح خطا: حفاظت فشار بالا دچار اشکال شده است.
 • کدخطا P2 شرح خطا: حفاظت فشار پایین دچار اشکال شده است.
 • کدخطا P3 شرح خطا: حفاظت جریان کمپرسور دچار مشکل شده است.
 • کدخطا P4 شرح خطا: حفاظت دمای کمپرسور دچار مشکل شده است.
 • کدخطا P5 شرح خطا: حفاظت دما بالا کندانسور دچار مشکل شده سات.
 • کدخطا P6 شرح خطا: حفاظت ماژول IPM دچار مشکل شده است.
 • کدخطا OC شرح خطا: سنسور دمای اتاق اتصال کوتاه یا قطع شده است.
 • کدخطا OD شرح خطا: خارج شدن از محل ، اتصال کوتاه یا انقطاع از سنسور مبدل حرارتی.
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: قفل فن داخلی یا مشکل در مدار فن داخلی.
 • کدخطا 12 شرح خطا: مشکل در برد های PC داخلی.
 • کدخطا ۰۴ شرح خطا: سیگنال سریال بازگشتی از عملیات آغاز شده به سمت واحد داخلی ارسال نمی شود.(۱-سیم کشی کابل اتصال دهنده معیوب است ۲-عملیات ترمو کمپرسور کمبود گاز و نشتی گاز وجود دارد.
 • کدخطا ۰۵ شرح خطا: سیگنال دستور العمل اجرایی به طرف بیرونی ارسال نمی شود.
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: مدار محافظ جریان بیش از حد اینورتر عمل می کند.
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: خطا یا اتصال کوتاه مدار تشخیص موقعیت بین سیم پیچ های کمپرسور.
 • کدخطا ۱۷ شرح خطا: در مدار تشخیص جریان خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: سنسور دمای بیرونی از محل خارج شده است قطع یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا ۱۹ شرح خطا: قطع یا اتصال کوتاه سنسور دمای تخلیه.
 • کدخطا 1A شرح خطا: در سیستم درایو فن بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 1B شرح خطا: در سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی خطا رخ داده است .
 • کدخطا 1C شرح خطا: در خروجی درایو کمپرسور خطا رخ داده است .
 • کدخطا ۰۷ شرح خطا: سیگنال سریال بازگشتی ارسال می شود هنگامی که عملیات شروع می شود اما آن از نیمه راه ارسال نمی شود.
 • کدخطا 1D شرح خطا: کمپرسور چرخانده نمی شود.
 • کدخطا 1Eشرح خطا: دمای تخلیه بیش از 117 درجه سانتیگراد.
 • کدخطا 1F شرح خطا: کمپرسور خراب است.

مدل های x-power واحد بیرونی

 • کدخطا 1 شرح خطا: سنسور مبدل حرارتی (TE) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 2 شرح خطا: سنسور مکش (TS) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 3 شرح خطا: سنسور تخلیه گاز داغ (TD) دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۴ شرح خطا: حفاظت فشار بالا دچار خطا شده است.
 • کدخطا 5 شرح خطا: سنسور دمای هوا بیرونی (TO) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 6 شرح خطا: موتور فن DC بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا 7 شرح خطا: خطای ارتباطی بین IPDU رخ داده است.
 • کدخطا ۸ شرح خطا:عملیات پخش فشار بالا.
 • کدخطا ۹ شرح خطا: در دمای تخلیه خطایی رخ داده است و دمای گاز داغ خیلی بالا است.
 • کدخطا 10 شرح خطا: در EEPROM خطا رخ داده است.
 • کدخطا 11 شرح خطا: خطای ارتباطی بین IPDU.
 • کدخطا 12 شرح خطا: حفاظت اتصال کوتاه G-tr رخ داده است.
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: خطا در مدار تشخیص رخ داده است.
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: در سنسور جریان خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: در قفل کمپرسور خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کمپرسور کولرگازی کریر خراب شده است.

مدل های x-power واحد داخلی

 • کدخطا ۲ شرح خطا: پمپ یا تخلیه آب خراب شده است.
 • کدخطا ۳ شرح خطا: در سنسور هوای اتاق واحد داخلی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 4 شرح خطا: در سنسور کویل Tc واحد داخلی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 10 شرح خطا: در نرم افزار واحدداخلی خطا رخ داده است (EEPROM خراب است).
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: خطای نرم افزار واحد داخلی (آدرس/منطقه خراب شده).
 • کدخطا 14 شرح خطا: از دست دادن سیگنال از CPU.
 • کدخطا 15 شرح خطا: سنسور کویل tcj واحدداخلی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: جعبه کنترل واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۰ شرح خطا: مدار تشخیص موقعیت دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۱ شرح خطا: سنسور جریان واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا: سنسور مبدل حرارتی واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۳ شرح خطا: سنسور دمای تخلیه واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۴ شرح خطا: فن واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۶ شرح خطا: در دیگر  واحد های بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۲۷ شرح خطا: کمپرسور واحد بیرونی قفل شده است.
 • کدخطا ۲۸ شرح خطا: در تخلیه دما واحد بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۲۹ شرح خطا: کمپرسور واحد بیرونی خراب شده است.
 • کدخطا ۳۱ شرح خطا: فشار و دمای بالا واحد بیرونی رها و آزاد شده است.

مدل های کریر اینورتر

 • کدخطا ۳بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: سنسور دمای یونیت داخلی.
 • کدخطا ۴ بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: سنسور پایپ یونیت داخلی.
 • کدخطا ۹ بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: درایو کمپرسور یا راه انداز کمپرسور.
 • کدخطا 10 بار چشمک زن شرح خطا: خطای EEPROM.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات