لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی کریر

مدل های کریر واحد داخلی

 • کدخطا E0 شرح خطا: پارامتر EEPROM واحد داخلی دپار مشکل شده است .
 • کدخطا E1 شرح خطا: خطا در ارتباط واحد داخلی /بیرونی رخ داده است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سرعت فن داخلی از کنترل خارج شده است.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دمای اتاق T1 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور دمای کویل تبخرکننده T2 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا EC شرح خطا: تشخیص نشتی مبرد ها.
 • کدخطا F1 شرح خطا: سنسور دمای محیط بیرونی T4 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا F2 شرح خطا: سنسور دما کویل کندانسور T3 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا F4 شرح خطا: واحد بیرونی دچارمشکل شده است EEPROM پارامتر.
 • کدخطا F5 شرح خطا: سرعت  فن بیرونی خارج از کنترل شده است.
 • کدخطا P0 شرح خطا: با حفاظت جریان بیش از حد قوی IPM عملکرد نادرست IGBT.
 • کدخطا P1 شرح خطا: حفاظت ولتاژ بالا یا حفاظت ولتاژ پایین.
 • کدخطا P2 شرح خطا: حفاظت دما بالا کمپرسور.
 • کدخطا P4 شرح خطا: خطای درایو کمپرسور اینورتر.
 • کدخطا P5 شرح خطا: مد ناسازگاری و کشمکش.
 • کدخطا P6 شرح خطا: حفاظت ولتاژ کمپرسور.

مدل های کریر واحد بیرونی

 • کدخطا E0 شرح خطا: عملکرد نادرست EEPOM بیرونی.
 • کدخطا E2 شرح خطا: خطا در ارتباط واحدهای داخلی /بیرونی رخ داده است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: عملکرد نادرست ارتباطی بین برد IPM و برد اصلی بیرونی .
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دما واحد بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: حفاظت ولتاژ.
 • کدخطا E8 شرح خطا: عملکرد نادرست سرعت فن بیرونی.
 • کدخطا F1 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره A معیوب است.
 • کدخطا F2 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره B معیوب است.
 • کدخطا F3 شرح خطا: پریز کویل واحدداخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره C معیوب است.
 • کدخطا F4 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره D معیوب است.
 • کدخطا F5 شرح خطا: پریز کویل واحد داخلی سنسور دما یا کاتکتور سنسور شماره E معیوب است.
 • کدخطاP1 شرح خطا: حفاظت فشار بالا دچار اشکال شده است.
 • کدخطا P2 شرح خطا: حفاظت فشار پایین دچار اشکال شده است.
 • کدخطا P3 شرح خطا: حفاظت جریان کمپرسور دچار مشکل شده است.
 • کدخطا P4 شرح خطا: حفاظت دمای کمپرسور دچار مشکل شده است.
 • کدخطا P5 شرح خطا: حفاظت دما بالا کندانسور دچار مشکل شده سات.
 • کدخطا P6 شرح خطا: حفاظت ماژول IPM دچار مشکل شده است.
 • کدخطا OC شرح خطا: سنسور دمای اتاق اتصال کوتاه یا قطع شده است.
 • کدخطا OD شرح خطا: خارج شدن از محل ، اتصال کوتاه یا انقطاع از سنسور مبدل حرارتی.
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: قفل فن داخلی یا مشکل در مدار فن داخلی.
 • کدخطا 12 شرح خطا: مشکل در برد های PC داخلی.
 • کدخطا ۰۴ شرح خطا: سیگنال سریال بازگشتی از عملیات آغاز شده به سمت واحد داخلی ارسال نمی شود.(۱-سیم کشی کابل اتصال دهنده معیوب است ۲-عملیات ترمو کمپرسور کمبود گاز و نشتی گاز وجود دارد.
 • کدخطا ۰۵ شرح خطا: سیگنال دستور العمل اجرایی به طرف بیرونی ارسال نمی شود.
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: مدار محافظ جریان بیش از حد اینورتر عمل می کند.
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: خطا یا اتصال کوتاه مدار تشخیص موقعیت بین سیم پیچ های کمپرسور.
 • کدخطا ۱۷ شرح خطا: در مدار تشخیص جریان خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: سنسور دمای بیرونی از محل خارج شده است قطع یا اتصال کوتاه شده است.
 • کدخطا ۱۹ شرح خطا: قطع یا اتصال کوتاه سنسور دمای تخلیه.
 • کدخطا 1A شرح خطا: در سیستم درایو فن بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 1B شرح خطا: در سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی خطا رخ داده است .
 • کدخطا 1C شرح خطا: در خروجی درایو کمپرسور خطا رخ داده است .
 • کدخطا ۰۷ شرح خطا: سیگنال سریال بازگشتی ارسال می شود هنگامی که عملیات شروع می شود اما آن از نیمه راه ارسال نمی شود.
 • کدخطا 1D شرح خطا: کمپرسور چرخانده نمی شود.
 • کدخطا 1Eشرح خطا: دمای تخلیه بیش از 117 درجه سانتیگراد.
 • کدخطا 1F شرح خطا: کمپرسور خراب است.

مدل های x-power واحد بیرونی

 • کدخطا 1 شرح خطا: سنسور مبدل حرارتی (TE) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 2 شرح خطا: سنسور مکش (TS) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 3 شرح خطا: سنسور تخلیه گاز داغ (TD) دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۴ شرح خطا: حفاظت فشار بالا دچار خطا شده است.
 • کدخطا 5 شرح خطا: سنسور دمای هوا بیرونی (TO) دچار خطا شده است.
 • کدخطا 6 شرح خطا: موتور فن DC بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا 7 شرح خطا: خطای ارتباطی بین IPDU رخ داده است.
 • کدخطا ۸ شرح خطا:عملیات پخش فشار بالا.
 • کدخطا ۹ شرح خطا: در دمای تخلیه خطایی رخ داده است و دمای گاز داغ خیلی بالا است.
 • کدخطا 10 شرح خطا: در EEPROM خطا رخ داده است.
 • کدخطا 11 شرح خطا: خطای ارتباطی بین IPDU.
 • کدخطا 12 شرح خطا: حفاظت اتصال کوتاه G-tr رخ داده است.
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: خطا در مدار تشخیص رخ داده است.
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: در سنسور جریان خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: در قفل کمپرسور خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کمپرسور کولرگازی کریر خراب شده است.

مدل های x-power واحد داخلی

 • کدخطا ۲ شرح خطا: پمپ یا تخلیه آب خراب شده است.
 • کدخطا ۳ شرح خطا: در سنسور هوای اتاق واحد داخلی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 4 شرح خطا: در سنسور کویل Tc واحد داخلی خطا رخ داده است.
 • کدخطا 10 شرح خطا: در نرم افزار واحدداخلی خطا رخ داده است (EEPROM خراب است).
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: خطای نرم افزار واحد داخلی (آدرس/منطقه خراب شده).
 • کدخطا 14 شرح خطا: از دست دادن سیگنال از CPU.
 • کدخطا 15 شرح خطا: سنسور کویل tcj واحدداخلی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: جعبه کنترل واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۰ شرح خطا: مدار تشخیص موقعیت دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۱ شرح خطا: سنسور جریان واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا: سنسور مبدل حرارتی واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۳ شرح خطا: سنسور دمای تخلیه واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۴ شرح خطا: فن واحد بیرونی دچار خطا شده است.
 • کدخطا ۲۶ شرح خطا: در دیگر  واحد های بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۲۷ شرح خطا: کمپرسور واحد بیرونی قفل شده است.
 • کدخطا ۲۸ شرح خطا: در تخلیه دما واحد بیرونی خطا رخ داده است.
 • کدخطا ۲۹ شرح خطا: کمپرسور واحد بیرونی خراب شده است.
 • کدخطا ۳۱ شرح خطا: فشار و دمای بالا واحد بیرونی رها و آزاد شده است.

مدل های کریر اینورتر

 • کدخطا ۳بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: سنسور دمای یونیت داخلی.
 • کدخطا ۴ بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: سنسور پایپ یونیت داخلی.
 • کدخطا ۹ بار چشمک چراغ سبز شرح خطا: درایو کمپرسور یا راه انداز کمپرسور.
 • کدخطا 10 بار چشمک زن شرح خطا: خطای EEPROM.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما