لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی هایسنس

مدل اینورتر ۹و۱۲و۱۸

 • کدخطا ۰ شرح خطا: نرمال
 • کدخطا ۱ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد خارجی
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای کمپرسور
 • کدخطا۳ شرح خطا: ایراد در ترانس ولتاژ
 • کدخطا ۴ شرح خطا: ایراد در ترانس جریان
 • کدخطا 5 شرح خطا: خطای IPM
 • کدخطا۶ شرح خطا: کاهش و یا افزایش ولتاژ
 • کدخطا۷ شرح خطا : ایراد در کابل ارتباطی داخلی
 • کدخطا۸ شرح خطا: کنترلر اضافه جریان
 • کدخطا ۹ شرح خطا:کنترلر حداکثر جریان کارکرد
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در برقراری ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا11 شرح خطا: خطای EEPROM
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: دمای بالای گاز در تخلیه کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: ایراد در سنسور حسگر دمای کارکرد واحد خارجی
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: دمای بالای محفظه کمپرس
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کنترلر ضد انجماد و یا اضافه بار
 • کدخطا۱۸ شرح خطا: عدم امکان راه اندازی کمپرسور
 • کدخطا۱۹ شرح خطا: سیگنال ناماسب به کمپرسور
 • کدخطا۳۳ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی
 • کدخطا ۳۴ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد داخلی
 • کدخطا ۳۶ شرح خطا: ایراد در بر قراری ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا ۳۹ شرح خطا: ایراد در فن واحد داخلی

مدل اینورتر ۲۴

 • کدخطا ۰ شرح خطا:نرمال
 • کدخطا۱ شرح خطا: ایراد در سنسور واحد خارجی
 • کدخطا۲ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای کمپرسور
 • کدخطا ۳ شرح خطا: ایراد در ترانس ولتاژ
 • کدخطا۴ شرح خطا: ایراد در ترانس جریان
 • کدخطا5 شرح خطا: خطای IPM
 • کدخطا۶ شرح خطا: کاهش یا افزایش ولتاژ
 • کدخطا ۷ شرح خطا: ایراد در کابل ارتباطی داخلی
 • کدخطا ۸ شرح خطا: کنترلر اضافه جریان
 • کدخطا ۹ شرح خطا: کنترلر حداکثر دمای کارکرد
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در کابل ارتباطی
 • کدخطا 11 شرح خطا: خطای واحد خارجی EEPROM
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: دمای بالای گاز در تخلیه کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: ایراد در سنسور حسگر دمای کارکرد واحد خارجی
 • کدخطا ۱۵شرح خطا: دمای بالای محفظه کمپرس
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کنترلر ضد انجمادو یا اضافه بار
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: عدم امکان راه اندازی کمپرسور
 • کدخطا۱۹ شرح خطا: سیگنال نامناسب به کمپرسور
 • کدخطا ۳۳ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی
 • کدخطا۳۴ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد داخلی
 • کدخطا ۳۶ شرح خطا: ایراد در برقرای ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا ۳۹ شرح خطا: ایراد در فن واحد داخلی

مدل ایستاده

 • کدخطا۱ شرح خطا: نسور دمای خارجی
 • کدخطا۲ شرح خطا: سنسور دمای کویل خارجی
 • کدخطا۳ شرح خطا: جریان غیر عادی است سریعا سیستم را خاموش کنید
 • کدخطا 4 شرح خطا: مشکل از ای سی EEPROM
 • کدخطا ۵ شرح خطا: خنکی سنسور یا محافظت از گرمای بیش از حد
 • کدخطا 6 شرح خطا: خطا از موتور فن AC می باشد
 • کدخطا۷ شرح خطا: خطای ارتباطی در واحد داخلی
 • کدخطا ۸ شرح خطا: جریان فازهای ورودی غیرعادی
 • کدخطا 9 شرح خطا: فاز U به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مدنظر قرار گرفته است
 • کدخطا 10 شرح خطا: فاز V به صورت پیش فرض برای تشخیص جریان مدنظر قرار گرفته است
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: خطا از فاز های متوالی می باشد
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: -خطای فاز-توالی فاز
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: اقدام برای حفاظت بیش از حد کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: فشار دیشارژ رو ب افزایش است سریعا سیستم را خاموش کنید
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: فشار دیسارژ رو به کاهش است سریعا سیستم را خاموش نمایید
 • کدخطا۱۶ شرح خطا: محافظت از اورلود
 • کدخطا ۱۷ شرح خطا: خطا از سنسور دیسشارژ است

مدل ایستاده ۳۶و۴۸و۶۰ هزار

 • کدخطا ۶۴ شرح خطا: اشکال در ارتباط یونبت داخلی و یونبت خارجی
 • کدخطا 73 شرح خطا: ایراد در EEPROM برد پنل
 • کدخطا 80 شرح خطا: ایراد در برد DISPLAY
 • کدخطا81 شرح خطا: خطای سنسور اتاقی ROOM
 • کدخطا 83 شرح خطا: خطای سنسور لوله COIL
 • کدخطا ER شرح خطا: اشکال در ارتباط بین دیسپلی و برد پنل
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما