لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی فرولی

مدل DIVATECH

 • کدخطا A01 شرح خطا: مشعل روشن می شود.
 • کدخطا A02 شرح خطا: علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
 • کدخطا A03 َشرح خطا: فعال شدن کلسد حرارتی.
 • کدخطا A04 شرح خطا: فعال شدن ترموستات دود.
 • کدخطا A05 شرح خطا: فن عمل نمی کند.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله 6 مرتبه در 10 دقیقه خاموش شده است.
 • کدخطا A08 شرح خطا: دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است.
 • کدخطا A09 شرح خطا: شیرگاز اشکال دارد.
 • کدخطا A10 شرح خطا: اشکال در NTC شوفاژ.
 • کدخطا A12 شرح خطا: اشکال در سنسور آبگرم مصرفی .
 • کدخطا A14 شرح خطا: اشکال در سنسور اطمینان دو گتنه (چهارسیم )مدار شوفاژ.
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-فن دودکش 2-تکرار خطای F05.
 • کدخطا A16 شرح خطا: شیر گاز اشکال دارد.
 • کدخطا A20 شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.
 • کدخطا A21 شرح خطا: احتراق غیر طبیعی و ناقص.
 • کدخطا A34 شرح خطا: افت ولتاژ ورودی به کمتر از 170ولت.
 • کدخطا A35 شرح خطا: نوسان در فرکانس برق ورودی.
 • کدخطا A37 شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش.
 • کدخطا A39 شرح خطا: اشکال در حسگر دمای خارجی.
 • کدخطا A41 شرح خطا: اشکال در محل قرارگیری سنسور (NTC) ها.
 • کدخطا A42 شرح خطا:اشکال در سنسور دوگانه.
 • کدخطا A43 شرح خطا: فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی (افزایش دمای مبدل به مقدار بیش از 10 درجه در ثانیه).
 • کدخطا A50 شرح خطا: اشکال در مدولاتور(سیم پیچ تدریجی)شیرگاز.
 • کدخطا A51 شرح خطا: اشکال در سیستم تخلیه دود.

مدل DOMITECH

 • کدخطا A01 شرح خطا: مشعل روشن می شود.
 • کدخطا A02 شرح خطا: علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
 • کدخطا A03 شرح خطا: فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: فعال شدن ترموستات حد.
 • کدخطا F05 شرح خطا: فن عمل نمی کند.
 • کدخطا F08 شرح خطا: دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اشکال در NTC شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: اشکال در NTC آب مصرفی.
 • کدخطا F12 شرح خطا: اشکال در سنسور آبگرم مصرفی (در صورت نصب مخزن خارجی).
 • کدخطا F14 شرح خطا: اشکال در سنسور اطمینان دوگانه (چهار سیم )مدار شوفاژ.
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-مشکل خروج دود 2-تکرار کد خطا F05.
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.
 • کدخطا F34 شرح خطا: افت ولتاژ ورودی به کمتر از 190 ولت.
 • کدخطا F35 شرح خطا: نوسان در فرکانس برق ورودی.
 • کدخطا F37 شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش.
 • کدخطا F39 شرح خطا: اشکال در حسگر دمای خارجی.
 • کدخطا F42 شرح خطا: اشکال در سنسور دوگانه.
 • کدخطا F50  شرح خطا: اشکال در مدلاتور(سیم پیچ تدریجی)شیرگاز.
 • کدخطا F51 شرح خطا: فن دودکش و محفظه احتراق.

مدل HONYWELL

 • کدخطا A01 شرح خطا: ترانس جرقه زن و الکترود و شیرگاز.
 • کدخطا A03 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E01 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E02 شرح خطا: اشکال در سنسور حد.
 • کدخطا F02 شرح خطا: شعله غیرواقعی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: اشکال تخلیه دود.
 • کدخطا E04 شرح خطا: کمبود فشارآب.
 • کدخطا A05 شرح خطا: فن روشن.
 • کدخطا E05 شرح خطا: اشکال در سنسور شوفاژ.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله ناپایدار.
 • کدخطا E06 شرح خطا: اشکال در سنسور مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا E07 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا A08 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E08 شرح خطا: برد الکترونیک (اختلاف دما)
 • کدخطا A09 شرح خطا: عدم گردش آب سیستم گرمایش.
 • کدخطا E09 شرح خطا: ورود بیش از حد آب به دستگاه.
 • کدخطا F09 شرح خطا: شیرگاز.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کمبود فشار آب 2-سنسور جریان.
 • کدخطا E11 شرح خطا: سنسور برگشت.
 • کدخطا E12 شرح خطا: 1-برد الکتونیک 2-سنسور DHW.
 • کدخطا F13 شرح خطا: پروپ دودکش.
 • کدخطا F14 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا E15 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-عملکرد ناصحیح پرشر دود 2-قطع و وصل مکرر پرشر.
 • کدخطا F20 شرح خطا: 1-آسیب سخت  افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E21 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا F22 شرح خطا: ولتاژ پایین.
 • کدخطا F23 شرح خطا: فن خاموش است اما پرشر وصل است.
 • کدخطا A23 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A24 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: دمای بیش از حد(پمپ).
 • کدخطا F25 شرح خطا: برد الکترونیک(حافظه).
 • کدخطا A26 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E26 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا F31 شرح خطا: NTC شوفاژ.
 • کدخطا F32 شرح خطا: سنسور بیرونی.
 • کدخطا F33 شرح خطا: NTC مصرفی.
 • کدخطا F34 شرح خطا:ولتاژ برق زیر 170 ولت.
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1-ترانس جرقه زن 2-الکترود ، شیرگاز.
 • کدخطا F37 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا F39 شرح خطا: عدم اتصال کابل سنسور دمای خارجی اختیاری.
 • کدخطا F40 شرح خطا: پارامتر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا A41 شرح خطا: خطای پارامتر DELTA T در زمان گرمایش.
 • کدخطا A42 و F42 شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: حفاظت از مبدل.
 • کدخطا E46 شرح خطا: اشکال در فرستنده جریان فلو سوئیچ.
 • کدخطا F47 شرح خطا: 1-پارامتر پرشر سوئیچ 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E50 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E51 شرح خطا:1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E52 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری.
 • کدخطا E53 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A54 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A55 شرح خطا:صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A56 شرح خطا: پارامتر نادرست کالیبراسیون الکترود.
 • کدخطا F59 شرح خطا: بوبین شیرگاز.
 • کدخطا A61 و F61 شرح خطا: صفحه مدار چاپی عیب داخلی دارد.
 • کدخطا A62 شرح خطا: عدم اتصال کابل شیرگاز به PCB .
 • کدخطا A63 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A64 شرح خطا: ریست پی در پی بیش از حد.
 • کدخطا F66 شرح خطا: سیستم عامل با موفیت بارگذاری نشد.
 • کدخطا F67  شرح خطا: اتصال کوتاه تراشه BCC.
 • کدخطا A68 و F68 شرح خطا: خطا در بارگیری فایل BCC.
 • کدخطا E72 شرح خطا: عدم تشخیص محفظه احتراق .
 • کدخطا E76 شرح خطا: 1-عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز 2-سوکت ها را چک کنید.
 • کدخطا E80 شرح خطا: سرویس دوره ای.
 • کدخطا E82 شرح خطا: شعله کوتاه.
 • کدخطا E97 شرح خطا: ولتاژ برق ورودی .
 • کدخطا E98 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا E99 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-عدم قابلیت ریست.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما