کد خطاهای پکیج گرمایشی فرولی

کد خطاهای پکیج گرمایشی فرولی

مدل DIVATECH

 • کدخطا A01 شرح خطا: مشعل روشن می شود.
 • کدخطا A02 شرح خطا: علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
 • کدخطا A03 َشرح خطا: فعال شدن کلسد حرارتی.
 • کدخطا A04 شرح خطا: فعال شدن ترموستات دود.
 • کدخطا A05 شرح خطا: فن عمل نمی کند.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله 6 مرتبه در 10 دقیقه خاموش شده است.
 • کدخطا A08 شرح خطا: دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است.
 • کدخطا A09 شرح خطا: شیرگاز اشکال دارد.
 • کدخطا A10 شرح خطا: اشکال در NTC شوفاژ.
 • کدخطا A12 شرح خطا: اشکال در سنسور آبگرم مصرفی .
 • کدخطا A14 شرح خطا: اشکال در سنسور اطمینان دو گتنه (چهارسیم )مدار شوفاژ.
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-فن دودکش 2-تکرار خطای F05.
 • کدخطا A16 شرح خطا: شیر گاز اشکال دارد.
 • کدخطا A20 شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.
 • کدخطا A21 شرح خطا: احتراق غیر طبیعی و ناقص.
 • کدخطا A34 شرح خطا: افت ولتاژ ورودی به کمتر از 170ولت.
 • کدخطا A35 شرح خطا: نوسان در فرکانس برق ورودی.
 • کدخطا A37 شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش.
 • کدخطا A39 شرح خطا: اشکال در حسگر دمای خارجی.
 • کدخطا A41 شرح خطا: اشکال در محل قرارگیری سنسور (NTC) ها.
 • کدخطا A42 شرح خطا:اشکال در سنسور دوگانه.
 • کدخطا A43 شرح خطا: فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی (افزایش دمای مبدل به مقدار بیش از 10 درجه در ثانیه).
 • کدخطا A50 شرح خطا: اشکال در مدولاتور(سیم پیچ تدریجی)شیرگاز.
 • کدخطا A51 شرح خطا: اشکال در سیستم تخلیه دود.

مدل DOMITECH

 • کدخطا A01 شرح خطا: مشعل روشن می شود.
 • کدخطا A02 شرح خطا: علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
 • کدخطا A03 شرح خطا: فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: فعال شدن ترموستات حد.
 • کدخطا F05 شرح خطا: فن عمل نمی کند.
 • کدخطا F08 شرح خطا: دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اشکال در NTC شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: اشکال در NTC آب مصرفی.
 • کدخطا F12 شرح خطا: اشکال در سنسور آبگرم مصرفی (در صورت نصب مخزن خارجی).
 • کدخطا F14 شرح خطا: اشکال در سنسور اطمینان دوگانه (چهار سیم )مدار شوفاژ.
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-مشکل خروج دود 2-تکرار کد خطا F05.
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.
 • کدخطا F34 شرح خطا: افت ولتاژ ورودی به کمتر از 190 ولت.
 • کدخطا F35 شرح خطا: نوسان در فرکانس برق ورودی.
 • کدخطا F37 شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش.
 • کدخطا F39 شرح خطا: اشکال در حسگر دمای خارجی.
 • کدخطا F42 شرح خطا: اشکال در سنسور دوگانه.
 • کدخطا F50  شرح خطا: اشکال در مدلاتور(سیم پیچ تدریجی)شیرگاز.
 • کدخطا F51 شرح خطا: فن دودکش و محفظه احتراق.

مدل HONYWELL

 • کدخطا A01 شرح خطا: ترانس جرقه زن و الکترود و شیرگاز.
 • کدخطا A03 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E01 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E02 شرح خطا: اشکال در سنسور حد.
 • کدخطا F02 شرح خطا: شعله غیرواقعی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: اشکال تخلیه دود.
 • کدخطا E04 شرح خطا: کمبود فشارآب.
 • کدخطا A05 شرح خطا: فن روشن.
 • کدخطا E05 شرح خطا: اشکال در سنسور شوفاژ.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله ناپایدار.
 • کدخطا E06 شرح خطا: اشکال در سنسور مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا E07 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا A08 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E08 شرح خطا: برد الکترونیک (اختلاف دما)
 • کدخطا A09 شرح خطا: عدم گردش آب سیستم گرمایش.
 • کدخطا E09 شرح خطا: ورود بیش از حد آب به دستگاه.
 • کدخطا F09 شرح خطا: شیرگاز.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کمبود فشار آب 2-سنسور جریان.
 • کدخطا E11 شرح خطا: سنسور برگشت.
 • کدخطا E12 شرح خطا: 1-برد الکتونیک 2-سنسور DHW.
 • کدخطا F13 شرح خطا: پروپ دودکش.
 • کدخطا F14 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا E15 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا A15 شرح خطا: 1-عملکرد ناصحیح پرشر دود 2-قطع و وصل مکرر پرشر.
 • کدخطا F20 شرح خطا: 1-آسیب سخت  افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E21 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا F22 شرح خطا: ولتاژ پایین.
 • کدخطا F23 شرح خطا: فن خاموش است اما پرشر وصل است.
 • کدخطا A23 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A24 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: دمای بیش از حد(پمپ).
 • کدخطا F25 شرح خطا: برد الکترونیک(حافظه).
 • کدخطا A26 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E26 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا F31 شرح خطا: NTC شوفاژ.
 • کدخطا F32 شرح خطا: سنسور بیرونی.
 • کدخطا F33 شرح خطا: NTC مصرفی.
 • کدخطا F34 شرح خطا:ولتاژ برق زیر 170 ولت.
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1-ترانس جرقه زن 2-الکترود ، شیرگاز.
 • کدخطا F37 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا F39 شرح خطا: عدم اتصال کابل سنسور دمای خارجی اختیاری.
 • کدخطا F40 شرح خطا: پارامتر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا A41 شرح خطا: خطای پارامتر DELTA T در زمان گرمایش.
 • کدخطا A42 و F42 شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: حفاظت از مبدل.
 • کدخطا E46 شرح خطا: اشکال در فرستنده جریان فلو سوئیچ.
 • کدخطا F47 شرح خطا: 1-پارامتر پرشر سوئیچ 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E50 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E51 شرح خطا:1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E52 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری.
 • کدخطا E53 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A54 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A55 شرح خطا:صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A56 شرح خطا: پارامتر نادرست کالیبراسیون الکترود.
 • کدخطا F59 شرح خطا: بوبین شیرگاز.
 • کدخطا A61 و F61 شرح خطا: صفحه مدار چاپی عیب داخلی دارد.
 • کدخطا A62 شرح خطا: عدم اتصال کابل شیرگاز به PCB .
 • کدخطا A63 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A64 شرح خطا: ریست پی در پی بیش از حد.
 • کدخطا F66 شرح خطا: سیستم عامل با موفیت بارگذاری نشد.
 • کدخطا F67  شرح خطا: اتصال کوتاه تراشه BCC.
 • کدخطا A68 و F68 شرح خطا: خطا در بارگیری فایل BCC.
 • کدخطا E72 شرح خطا: عدم تشخیص محفظه احتراق .
 • کدخطا E76 شرح خطا: 1-عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز 2-سوکت ها را چک کنید.
 • کدخطا E80 شرح خطا: سرویس دوره ای.
 • کدخطا E82 شرح خطا: شعله کوتاه.
 • کدخطا E97 شرح خطا: ولتاژ برق ورودی .
 • کدخطا E98 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا E99 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-عدم قابلیت ریست.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات