کد خطاهای پکیج گرمایشی شپانه

کد خطاهای پکیج گرمایشی شپانه

مدل های دیجیتال

 • کدخطا E01 شرح خطا :1- خطای فشار گاز (ولوم را حداقل 2 ثانیه بر روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید) 2-بررسی جریان گاز و یا باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج 3- بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط  4-تنظیم بودن الکترود جرقه 5-تنظیم بودن میله یون.
 • کدخطا E02 شرح خطا: 1-خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است (نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید ودر صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید)2-عملکرد صحیح پمپ 3-عملکرد صحیح ترموستات جداری 4-عملکرد صحیح ترموستات حد 5-باز بودن مسیر گرمایش .
 • کدخطا E03 شرح خطا: 1-خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشر سوئیچ ) صادر شده است (در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید) 2-صحت عملکرد فن 3-صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار 4-عملکرد درست پرشر فن 5-اتصال صحیح شلنگ های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار6-مسدود نبودن دود.
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-خطای سنسور NTC حرارت مرکزی (در صورت عدم رفع موارد زیر را کنترل کنید ) 2- سالم بودن NTC جداری 3-عملکرد صحیح پمپ 4-مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارتی مرکزی 5-صحت عملکرد برد کنترلی .
 • کدخطا E06 شرح خطا: 1-خطای سنسور NTC آبگرم مصرفی (در صورت عدم رفع ،موارد زیر را کنترل کنید) 2-سالم بودن NTC آبگرم مصرفی 3-عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد(فلومتر) 4-مسدود نبودن مبدل ثانویه 5-عملکرد صحیح سنسور الکتریکی فلومتر 6-صحت عملکرد برد کنترل.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کم بودن فشار آب (فشار سیستم را کنترل کنید و در صورت رفع ، موارد زیر را کنترل کنید) 2-عملکرد صحیح شیرپرکن 3-مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری 4-عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب.
 • کدخطا E25 شرح خطا: 1-دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده است (احتمالا پمپ از کار افتاده یا مسیر گرمایش مسدود شده است) .
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1- خطای شعله (نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید )2-بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل پکیج 3-ببرسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط 4-تنظیم بودن الکترود جرقه 5-تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله.

مدل های HONYWELL

 • کدخطا A01 شرح خطا: ترانس جره زن و الکترود و شیر گاز.
 • کدخطا A03 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E01 شرح خطا: اشکال در احتراق.
 • کدخطا E02 شرح خطا: اشکال در سنسور حد.
 • کدخطا F02 شرح خطا: شعله غیر وافعی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: اشکال تخلیه دود.
 • کدخطا E04 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا A05 شرح خطا: اشکال در سنسور شوفاژ.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله ناپایدار.
 • کدخطا E06 شرح خطا: اشکال در سنسور مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا E07 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا A08 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E08 شرح خطا: برد الکترونیک .
 • کدخطا A09 شرح خطا: عدم گردش آب سیستم گرمایش.
 • کدخطا E09 شرح خطا: ورود بیش از حد آب به دستگاه.
 • کدخطا F09 شرح خطا: شیر گاز.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کمبود فشار آب 2-سنسور جریان
 • کدخطا E11 شرح خطا: سنسور برگشت.
 • کدخطا E12 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-سنسور DHW.
 • کدخطا F13 شرح خطا: پروپ دودکش .
 • کدخطا F13 شرح خطا: قفل کودک.
 • کدخطا F14 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا E15 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتراشتباه .
 • کدخطا F20 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتراشتباه .
 • کدخطا E21 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا F22 شرح خطا: ولتاژ پایین.
 • کدخطا F23 شرح خطا: فن خاموش است اما پرشر وصل است.
 • کدخطا A23 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A24 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: دمای بیش از حد پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا A26 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E26 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا F31 شرح خطا: NTC شوفاژ.
 • کدخطا F32 شرح خطا: سنسور بیرونی.
 • کدخطا F33 شرح خطا: NTC مصرفی.
 • کدخطا F34 شرح خطا: ولتاژ برق زیر 170 ولت.
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1-ترانس جرقه زن 2-الکترود 3-شیرگاز .
 • کدخطا F37 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا F39 شرح خطا: 1-عدم اتصال کابل سنسور دمای خارجی اختیاری.
 • کدخطا F40 شرح خطا: پارامتر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا A41 شرح خطا: محل قرارگیری سنسور دما خطای پارمتر  deltaT در زمان گرمایش.
 • کدخطا F42 و A42 شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: حفاظت از مبدل.
 • کدخطا E46 شرح خطا: اشکال در فرستنده جریان فلو سوئیچ.
 • کدخطا F47 شرح خطا: 1-پارامتر پرشر سوئیچ 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E50 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E51 شرح خطا:1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E52 شرح خطا: آسیب سخت افزاری .
 • کدخطا E53 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A54 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A55 شرح خطا: صفحه مدار پاپی معیوب است.
 • کدخطا A56 شرح خطا: پارامتر نادرست کالیبراسیون الکترود.
 • کدخطا F59 شرح خطا: بوبین شیر گاز.
 • کدخطا A61 و F61 شرح خطا: صفحه مدار چاپی عیب داخلی دارد.
 • کدخطا A62 شرح خطا: عدم اتصال کابل شیرگاز به PCB.
 • کدخطا A63 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A64 شرح خطا: ریست پی در پی بیش از حد.
 • کدخطا F66 شرح خطا: سیستم عامل با موفیت بارگذاری نشد.
 • کدخطا F67 شرح خطا: اتصال کوتاه تراشه BCC.
 • کدخطا A68 و F68 شرح خطا: خطا در بارگیری فایل BCC.
 • کدخطا E72 شرح خطا: عدم تشخیص محفظه احتراق.
 • کدخطا E76 شرح خطا: 1-عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز 2-سوکت ها را چک کنید.
 • کدخطا E80 شرح خطا: سرویس دوره ای.
 • کدخطا E82 شرح خطا: شعله کوتاه.
 • کدخطا E97 شرح خطا: ولتاژ برق ورودی.
 • کدخطا E98 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا E99 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-عدم قابلیت ریست.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات