لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی شپانه

مدل های دیجیتال

 • کدخطا E01 شرح خطا :1- خطای فشار گاز (ولوم را حداقل 2 ثانیه بر روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید) 2-بررسی جریان گاز و یا باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج 3- بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط  4-تنظیم بودن الکترود جرقه 5-تنظیم بودن میله یون.
 • کدخطا E02 شرح خطا: 1-خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است (نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید ودر صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید)2-عملکرد صحیح پمپ 3-عملکرد صحیح ترموستات جداری 4-عملکرد صحیح ترموستات حد 5-باز بودن مسیر گرمایش .
 • کدخطا E03 شرح خطا: 1-خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشر سوئیچ ) صادر شده است (در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید) 2-صحت عملکرد فن 3-صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار 4-عملکرد درست پرشر فن 5-اتصال صحیح شلنگ های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار6-مسدود نبودن دود.
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-خطای سنسور NTC حرارت مرکزی (در صورت عدم رفع موارد زیر را کنترل کنید ) 2- سالم بودن NTC جداری 3-عملکرد صحیح پمپ 4-مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارتی مرکزی 5-صحت عملکرد برد کنترلی .
 • کدخطا E06 شرح خطا: 1-خطای سنسور NTC آبگرم مصرفی (در صورت عدم رفع ،موارد زیر را کنترل کنید) 2-سالم بودن NTC آبگرم مصرفی 3-عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد(فلومتر) 4-مسدود نبودن مبدل ثانویه 5-عملکرد صحیح سنسور الکتریکی فلومتر 6-صحت عملکرد برد کنترل.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کم بودن فشار آب (فشار سیستم را کنترل کنید و در صورت رفع ، موارد زیر را کنترل کنید) 2-عملکرد صحیح شیرپرکن 3-مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری 4-عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب.
 • کدخطا E25 شرح خطا: 1-دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده است (احتمالا پمپ از کار افتاده یا مسیر گرمایش مسدود شده است) .
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1- خطای شعله (نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید )2-بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل پکیج 3-ببرسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط 4-تنظیم بودن الکترود جرقه 5-تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله.

مدل های HONYWELL

 • کدخطا A01 شرح خطا: ترانس جره زن و الکترود و شیر گاز.
 • کدخطا A03 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E01 شرح خطا: اشکال در احتراق.
 • کدخطا E02 شرح خطا: اشکال در سنسور حد.
 • کدخطا F02 شرح خطا: شعله غیر وافعی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: اشکال تخلیه دود.
 • کدخطا E04 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا A05 شرح خطا: اشکال در سنسور شوفاژ.
 • کدخطا A06 شرح خطا: شعله ناپایدار.
 • کدخطا E06 شرح خطا: اشکال در سنسور مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا E07 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا A08 شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا E08 شرح خطا: برد الکترونیک .
 • کدخطا A09 شرح خطا: عدم گردش آب سیستم گرمایش.
 • کدخطا E09 شرح خطا: ورود بیش از حد آب به دستگاه.
 • کدخطا F09 شرح خطا: شیر گاز.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-کمبود فشار آب 2-سنسور جریان
 • کدخطا E11 شرح خطا: سنسور برگشت.
 • کدخطا E12 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-سنسور DHW.
 • کدخطا F13 شرح خطا: پروپ دودکش .
 • کدخطا F13 شرح خطا: قفل کودک.
 • کدخطا F14 شرح خطا: ترموستات دود.
 • کدخطا E15 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتراشتباه .
 • کدخطا F20 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتراشتباه .
 • کدخطا E21 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا F22 شرح خطا: ولتاژ پایین.
 • کدخطا F23 شرح خطا: فن خاموش است اما پرشر وصل است.
 • کدخطا A23 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A24 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: دمای بیش از حد پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا A26 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E26 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا F31 شرح خطا: NTC شوفاژ.
 • کدخطا F32 شرح خطا: سنسور بیرونی.
 • کدخطا F33 شرح خطا: NTC مصرفی.
 • کدخطا F34 شرح خطا: ولتاژ برق زیر 170 ولت.
 • کدخطا E35 شرح خطا: 1-ترانس جرقه زن 2-الکترود 3-شیرگاز .
 • کدخطا F37 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا F39 شرح خطا: 1-عدم اتصال کابل سنسور دمای خارجی اختیاری.
 • کدخطا F40 شرح خطا: پارامتر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا A41 شرح خطا: محل قرارگیری سنسور دما خطای پارمتر  deltaT در زمان گرمایش.
 • کدخطا F42 و A42 شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: حفاظت از مبدل.
 • کدخطا E46 شرح خطا: اشکال در فرستنده جریان فلو سوئیچ.
 • کدخطا F47 شرح خطا: 1-پارامتر پرشر سوئیچ 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا E50 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E51 شرح خطا:1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه .
 • کدخطا E52 شرح خطا: آسیب سخت افزاری .
 • کدخطا E53 شرح خطا: 1-آسیب سخت افزاری 2-تنظیم پارامتر اشتباه.
 • کدخطا A54 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A55 شرح خطا: صفحه مدار پاپی معیوب است.
 • کدخطا A56 شرح خطا: پارامتر نادرست کالیبراسیون الکترود.
 • کدخطا F59 شرح خطا: بوبین شیر گاز.
 • کدخطا A61 و F61 شرح خطا: صفحه مدار چاپی عیب داخلی دارد.
 • کدخطا A62 شرح خطا: عدم اتصال کابل شیرگاز به PCB.
 • کدخطا A63 شرح خطا: صفحه مدار چاپی معیوب است.
 • کدخطا A64 شرح خطا: ریست پی در پی بیش از حد.
 • کدخطا F66 شرح خطا: سیستم عامل با موفیت بارگذاری نشد.
 • کدخطا F67 شرح خطا: اتصال کوتاه تراشه BCC.
 • کدخطا A68 و F68 شرح خطا: خطا در بارگیری فایل BCC.
 • کدخطا E72 شرح خطا: عدم تشخیص محفظه احتراق.
 • کدخطا E76 شرح خطا: 1-عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز 2-سوکت ها را چک کنید.
 • کدخطا E80 شرح خطا: سرویس دوره ای.
 • کدخطا E82 شرح خطا: شعله کوتاه.
 • کدخطا E97 شرح خطا: ولتاژ برق ورودی.
 • کدخطا E98 شرح خطا: برد الکترونیک.
 • کدخطا E99 شرح خطا: 1-برد الکترونیک 2-عدم قابلیت ریست.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما