لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی آرونیکس

مدل دیجیتال

 • کدخطا ERR1 شرح خطا: 1-کمبود شعله 2-قطعی گاز 3-کمبود فشارگاز 4-مشکل حسگر شعله 5-وصل نبودن از دستگاه 6-دکمه ریست را فشار دهید.
 • کدخطا ERR12 شرح خطا: مشکل از نوع ارتباطی بین میکروکنتلرهای برد می باشد.
 • کدخطا ERR2 شرح خطا: 1-کمبود جریان هوا 2-مشکل در خروج دود 3-مشکل سنسور دود 4-مشکل فن 5-مشکل ایر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا ERR30 شرح خطا: مشکل حافظه برد.
 • کدخطا ERR31 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.
 • کدخطا ERR32 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.
 • کدخطا ERR41 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا ERR42 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا ERR6 شرح خطا: مشکل شیر گاز یا سنسور شوفاژ آن.
 • کدخطا ERR8 شرح خطا: 1-کمبود آب در مدار گرمایش 2-نشتی در مدار گرمایش 3-خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ.
 • کدخطا ERR9 شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از حد مجاز.
 • کدخطا ERR99 شرح خطا: مشکل میکرو کنتلرهای برد.

مدل بریتا

 • کدخطا E0 شرح خطا: 1-غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش و عوامل وابسته قفل شدن پمپ 2-سنسور گرمایش عمل نمیکند 3-مسیر گرمایش مسدود است 4-سوئیچ فشار آب معیوب است.
 • کدخطا E1 شرح خطا: 1-مشکل احتراق عوامل وابسته گاز یا شیرگاز عمل نمی کند 2-الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد 3-شیرگاز معیوب است 4-فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است 5-حسگر شعله معیوب است 6-برد کنترل معیوب است.
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه 2-عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد 3-کابل کلید حد مشکل دارد 4-عمل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.
 • کدخطا E3 شرح خطا: 1-خطای فشار هوا 2-عوامل وابسته فن معیوب است 3-پرشر هوا معیوب است 4-لوله دود مسدود است.
 • کدخطا E4 شرح خطا: 1-خطای فشار آب 2-عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش 3-پرشر سوئیچ آب معیوب است 4-سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.
 • کدخطا E5 شرح خطا: 1-پایین آمدن ولتاژ 2- عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.
 • کدخطا E6 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است 2-سنسور آب گرم مصرفی معیوب است 3-اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • کدخطا E7 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است 2-سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.
 • کدخطا E8 شرح خطا: 1-دمای گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه 2-سنسور گرمایش معیوب است 3-محافظت از سیستم در دمای بالا.
 • کدخطا E9 شرح خطا: 1-سیستم ضدیخ 2-مدارگرمایش ممکن است منجمد شده باشد.

مدل رومانس

 • کدخطا E1 شرح خطا: 1-خطای فشار آب 2-کمبود آب در مدار گرمایشی 3-پرشرسوئیچ آب معیوب است 4-سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-مشکل احتراق 2-گاز یا شیرگاز عمل نمی کند 3-الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد 4-شیرگاز معیوب است 5-برد کنترل معیوب است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت مدارگرمایشی معیوب است 2-سنسور یا اتصالات گرمایشی معیوب است.
 • کدخطا E4 شرح خطا : 1-سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است. 2-سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.
 • کدخطا E6 شرح خطا: 1-خطای فشار هوا 2-فن معیوب است 3-پرشر هوا معیوب است 4-لوله دود مسدود شده است.
 • کدخطا E7 شرح خطا: 1-دمای بیش از حد مجاز 95 درجه 2-کلید حد و اتصالات را چک کنید 3-کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.
 • کدخطا H1 شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

مدل سیلوانا

 • کدخطا E1 شرح خطا: فشار آب.
 • کدخطا E2 شرح خطا: مشکل احتراق گاز.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سنسور گرمایشی.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور آبگرم مصرفی .
 • کدخطا E5 شرح خطا: شعله.
 • کدخطا E6 شرح خطا: فن.
 • کدخطا E7 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا H1 شرح خطا: ساعت زمانبندی.

مدل آلونیا

 • کدخطا ۰ شرح خطا: گیرپاژ پمپ یا سنسور فشار آب.
 • کدخطا ۱ شرح خطا: شعله.
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا ۳ شرح خطاک فن دودکش.
 • کدخطا ۴ شرح خطا: فشار آب .
 • کدخطا ۵ شرح خطا: ولتاژ برق.
 • کدخطا ۶ شرح خطا: سنسور آبگرم.
 • کدخطا ۷ شرح خطا: سنسور شوفاژ.
 • کدخطا ۸ شرح خطا: دمای بالا.
 • کدخطا ۹ شرح خطا: یخ زدگی.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما