کد خطاهای پکیج گرمایشی و کولرگازی

کد خطاهای پکیج گرمایشی

کد خطاهای پکیج گرمایشی برای شناسایی مشکل پکیج کاربرد دارد و تمام پکیج ها این آپشن را دارند و می توانیم از آن ها استفاده کنیم.

کد خطاهای کولر گازی

کد خطاهای کولرگازی برای شناسایی مشکل کولرگازی کاربرد دارد و تمام کولرگازی ها این آپشن را دارند و می توانیم از آن ها استفاده کنیم.